Lokal plattform


PARTIPROGRAM FÖR PIRATPARTIET  I  ÖSTERÅKER

SKYDDAT PRIVATLIV

Kommunala samhällsfunktioner ska utformas så de skyddar privatlivet så mycket som möjligt.
Den personliga integriteten ska alltid i alla lägen skyddas och bevaras på störta möjliga nivå. Det är något vi kan bygga tillit på. Det skapar trygghet.

Öppna publika trådlösa nätverk i centrum och i kommunala inrättningar som Bibliotek och skolor m.m.
Kommunala verktyg skall stödja mänskliga rättigheter och ge oss möjligheter inte begränsningar.

Se till att alla offentliga verksamheter har total frihet på sina uppkopplingar till internet.
Vi hävdar att vi inte har yttrande- och åsiktsfrihet om man övervakar vad medborgare och anställda surfar på. Ej heller om man censurerar vissa sidor på kommunala datorer. Att säga att man ”vill se att medarbetarna arbetar och inte surfar privat på arbetstid.” ser vi snarare att man inte litar på sina anställda att sköta sitt jobb.

Motarbeta slentrianmässig kameraövervakning.
Enligt en rapport från BRÅ kan slentrianmässig kameraövervakning leda till falsk trygghet och ökad brottslighet. Det behövs ske en genomgång av de befintliga kameror i kommunen. Gör de nytta, eller kränker de bara den personliga integriteten? För att skydda privatlivet mer bör all övervakning skyltas upp bättre och det ska offentliggöras om var de sitter och varför.

Förbättra förhållningssätt och implementering av Mänskliga rättigheter och konventioner.
Mänskliga rättigheter och konventioner som t.ex. Barnkonventionen och Kvinnofridskonventionen ska genomsyra all kommunal verksamhet i större utsträckning och implementeras i skolans undervisning.

Alla beslut som tas om enskild individ skall:

  • kommuniceras till individen,
  • vara spårbara
  • ha ett dokumenterat beslutsunderlag,
  • ha en ansvarig beslutsfattare.

All information som finns lagrad, eller lagras, om en individ skall:

  • kommuniceras till individen,
  • motiveras varför informationen lagras,
  • informera om vem/vilka som har/kommer att ha tillgång till informationen och varför.
  • alla förändringar av lagrad information skall meddelas individen och vara spårbar.

Inför insynsfilter på offentliga datorer.
Ökar möjligheten till större integritet på biblioteket, skolor och andra kommunala inrättningar.

Skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggen.
I begreppet frihet och integritet ligger ansvaret att själv besluta om sin omgivning och dagliga miljö. I dagsläget kan man inte göra det eftersom det finns stor brist på bl.a. ungdomsbostäder. Så vi måste skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggen och närmiljö.

Öppna upp ”Fritidsgårdar På Nätet”.
Samhället vi lever i blir med och mer beroende av Internet. För ungdomar idag är det en självklarhet att finnas ute på nätet. De sociala nätverken tar större och större plats i våra liv. Vi i Piratpartiet välkomnar detta och vill därför att kommunen avsätter pengar till ”Fritidsgårdar På Nätet”. Rent konkret innebär det att kommunen anställer fritidsassistenter som inte är knutna till en gård, utan kan röra sig fritt i kommunen och har som huvuduppgift att finnas tillgängliga på Internet. På detta sätt kan vi bemöta ungdomar på deras spelplan på ett sätt som de fysiska fritidsgårdarna inte har tid eller råd med. Självklart vill vi i Piratpartiet att denna tjänst eller tjänster ska ligga under Kultur och Fritidsnämnden. Det är de som har expertisen.

DELAD KUNSKAP

Tillämpa öppen källkod.
1. Kommunen har frivilligt blivit slavar under bl.a. Microsoft. För mycket pengar går till program och operativsystem där billigare eller kostnadsfria alternativ inte har undersökts ordentligt. Pengarna bör användas på andra områden där de behövs bättre.
2. Egenutvecklade dataprogram eller system ska om möjligt publiceras som öppen källkod. När ett program skapas inom kommunen för att underlätta, så skall detta läggas ut på nätet för att kunnas användas av alla
3. Öppen källkod i skolans/vårdhemens datorer ger extra skolpeng eller vårdpeng.

Öppna publika trådlösa nätverk.
Som vi tidigare slagit fast är det helt oacceptabelt att låsa och censurera i ett öppet demokratiskt samhälle. Österåker ska vara i framkant inom ICT och socio-kulturella verksamheter. Därför ska vi investera i ett öppet trådlöst nätverk på alla kommunala skolor och till att börja med i centrala Åkersberga.

Kundval måste göras om.
Kommunens service på nätet ska vara utformat så att vem som helst ska kunna använda den. Så länge som kommunens tjänster inte är utformade så att alla kan ta till sig informationen och använda sig av ICT-baserade (Information Communication Technology) tjänster utan att behöva hjälp kräver vi att man som medborgare får en möjlighet till utbildning. Självklart ska detta vara gratis.

All kommunal service ska vara tillgänglig på Internet.
Österåker ska vara en kommun i framkant. Därför ska Kundval utvecklas snabbare. Att erbjuda medborgarna all sin verksamhet via nätet är en självklarhet när man lever i informationssamhället. T.ex. bör man kunna köpa fritidskort till våra fritidsgårdar, beställa säsongskort på badhuset, köpa biljetter på Berga Teater m.m.

Lärare ska få kontinuerlig fortutbildning för att kunna hålla sig a jour med informationssamhället och hur ungdomar rör sig på nätet.
Öronmärkta pengar till fortutbildning för just sociala medier och ICT till lärare och andra tjänstemän som arbetar med ungdomar.

Icke integritetskränkande rådata i alla dess former som samlas in med kommunala medel skall kostnadsfritt tillgängligöras i format som medger spridning och återanvändning.
Österåker får betalt av dess medborgare för att utföra massa tjänster. En av dem är t.ex. att samla in kartor. Det är en uppgift medborgarna redan har betalat. Det är deras kartor. Lägg upp dem på Internet!

Demokratisera det politiska beslutsfattandet med ökad öppenhet.
1. Kommunens Vision 2020 skall förstärkas med regelverk som stärker motiven för offentlighetsprincipen för rättssäkerhet, effektivitet och demokrati.
2. Varje politisk förtroendevald ska kunna redovisa hur denne tar sitt ansvar för medborgarnas löpande behov av insyn och kontroll mellan de allmänna kommunala valen. T.ex. med att alla har en egen blogg på kommunens hemsida.
3. Alla förtroendevalda ska ha samma e-postadress som tjänstemännen; förnamn.efternamn@osteraker.se. Detta för att skapa lättare forum för medborgare att ta direktkontakt med sina politiker.
3. Idag sänds Kommunfullmäktiges (KF) möten via radio. Detta bör utvecklas! Sänd KF-mötena på Webb-TV.

Effektivisera hanteringen av motioner och interpellationer i Kommunfullmäktige.
Det kan ta över två år för motionärer i kommunfullmäktige innan deras förslag kommer upp till behandling och beslut. En rapportering från kommunstyrelsen varje kvartal bör införas, som ger information om återstående tid för behandling.

Fördjupa demokratin med kompletterande medborgarinitiativ och rådslag.
Idag kan det gå upp till fyra år mellan kommunala val. I dagens samhälle är det en lång tid varför medborgarna bör ges konkreta möjligheter till påverkan mellan valen. En “Kanalen Mellan Valen” bör inrättas med rapportering till kommunfullmäktige. Den ska ge medborgarna möjligheter till att lämna initiativ och genomföra rådslag.

Förbättra förutsättningarna för gestaltande verksamheter och andra former av socio-kulturell verksamheter med stöd och möjligheter till exponering.
1. Alla människor har behov av att uttrycka sina känslor och bli bekräftade. Möjligheterna för detta kan förbättras med särskilda platser för gestaltande verksamheter utifrån olika sinnen och förutsättningar. Inrätta t.ex. ”skrivarstugor” i samverkan med biblioteket.
2. Öppna upp skolan för det omgivande samhället med socio-kulturell verksamhet för ökade relationer och aktiviteter. Även med stöd av ICT.
3. I bl.a. bostadsområden finns gemensamhetslokaler som kan användas effektivare med inrättandet av Multimediala Salonger. På detta sätt minskar vi bl.a. segregation och generationsklyftor.

Kommunrevisorernas revision ska offentliggöras.
Medborgarna är uppdragsgivare till kommunen. Därför ska ett särskilt regelverk införas för hur revisorernas rapportering till kommunfullmäktige följs upp.

Stärk Civilförsvaret med frivillig samhällstjänst.
Låt Civilförsvaret få ansvar för att mobilisera medborgarnas arbetsinsatser inom olika områden av samhället. Det stärker tilliten för gemensam välfärd och individuell trygghet. Samarbeten och samverkan sker med gemensamma sektorn och olika s.k. frivilligorganisationer.
Inrätta en ”arbetsförmedling” för ideellt arbete som är helt webbaserad. Här kan föreningar eller organisationer som saknar ekonomiska medel till att anställa, eller behöver föryngring eller fler medlemmar lägga upp annonser på vad man behöver hjälp med. Det är en bra metod för långtidsarbetslösa, ensamma, nyinflyttade eller engagerande medborgare att få träffa nya vänner och samtidigt få känna sig välkomna och behövda.
Även näringslivet kan vara en samverkanspartner i form av att erbjuda t.ex. praoplatser till ungdomar, arbetsträning, lärlingspraktik eller annan form av anställning. ICT är ett viktigt stöd för informationshanteringen och processer i själva arbetet.

UPPHOVSRÄTT

Uppmuntra och informera om Creative Commons.
Creative Commons (CC) är en copyrightlicens som tillåter spridning, återanvändning och förädling av kulturella verk. Som foto, musik, texter m.m. Så länge man uppger upphovsmakaren till verket. Detta är ett lysande sätt att kostnadsfritt kunna berika vårt samhälle.

Utveckla Bibliotekets utlåningsservice med fler medier.
Biblioteket är en bra inrättning. Den bör däremot moderniseras på bästa sätt. Skapa en katalog med kulturella verk med CC-licens är ett exempel.

Att i största möjliga mån spela fri musik i kommunens olika verksamheter.
För att spara stora summor pengar till Österåkers kommuns så är det väldigt enkelt att säga upp avtal med STIM och andra upphovsrättsorganisationer (en del avtal behövs i skapandet av kulturella verk, som t.ex. en pjäs). Det finns inrättningar som Fritidsgårdar, skolor, simhallar m.fl. som kan gå över till musik med CC-licens. Då kan alla spela musik som vanligt kostnadsfritt. På detta sätt berikas medborgarna med kultur.