Vad vet du om Upphovsrätt egentligen?

Vad vet du? Se denna video!

Kommentarer

Jan Gustafsson skrev

DEMOKRATI OCH KULTUR
De två begreppen i rubriken är ömsesidigt beroende av varandra. I Sverige går endast 12 % av sponsorpengarna idag till kulturen. Tillsammans med humansponsring blir det 25 % av det totala sponsorbeloppet i Sverige. Resten (75 %) går till idrotten (Fysisk aktivitet i tävlingsform). En fråga som var och en kan fundera på är: Vilken betydelse har idrotten för vår demokrati ? – Min uppfattning är att kulturen har en väsentligt större betydelse för vår demokrati. Därmed inte sagt att vi inte ska satsa på idrotten, tvärtom. Den ger upphov till socio-kulturella upplevelser, men i en mycket begränsad utsträckning i förhållande till de allmänna behoven av kultur.
I en nyligen presenterad undersökning av samtliga fullmäktigeledamöter i kommuner och landsting gjord av Göteborgs universitet visar det sig att Österåkers kommun ligger mycket risigt till när det gäller demokratifrågor. Vaxholm är sämst i Sverige, men vår kommun ligger ganska nära deras bottennotering i hela riket (OBS!). Konstateras kan, att det finns ett positivt samband mellan Demokrati och Kultur. Dock inte speciellt i M-Alliansstyrda kommuner. Satsning på folk- och bredd-kulturen i dessa kommuner är verkligen inget att skryta med. Då bortser jag från t.ex. Öl-tält på t.ex. Ljusterö i Österåkers kommun. Det finns de som uppskattar detta evenemang i brist på alternativ. Det finns ingen Kulturell valfrihet i kommunen. Hoppet är inte ute, eftersom det finns politiska partier i Österåkers-Alliansen som vill annorlunda samt arbetar för ökade satsningar på kultur för alla. De blir tyvärr överkörda av kommunledningen. Anledningen är, att det inte existerar ett tillräckligt Konsekvensstyrt ledarskap i Österåkers kommun. Detta har kommunens egna revisorer riktat skriftliga anmärkningar mot. Detta är synnerligen allvarligt för alla kommunens invånare. Frågan är: Hur många kommuninvånare känner till att dessa brister finns i kommunen? – Problem hos ledarskapet som får konsekvenser för barn, ungdomar och äldre i kommunen. Jag förutsätter att frågan om sambandet mellan Demokrati och Kultur kommer fram i den kommunala valrörelsen år 2010. Jag vet ett politiskt pari som kommer att driva frågan om nämnda samband mellan demokrati och kultur. Avgörande även för Skola-Utbildning, Näringslivsutveckling och Vården och Omsorgen. Partiet ställer för första gången upp i kommunalvalet i Österåkers kommun och heter Piratpartiet.
Jan Gustafsson
Socialentreprenör

Jan Gustafsson skrev

ROSLAGENS KULTURSKOLA
Idag finns fem gymnasier med olika inriktningar i Österåkers kommun. Det saknas ändock ett ”Vård-gymnasium och ett Naturbruksgymnasium.” Med modern pedagogik och ICT (Information and Communication Technology) kombinerat med Socio-Kulturell verksamhet kan Flykten från Österåker stoppas. De nämnda inriktningarna är mycket attraktiva för ungdomar. Mitt förslag är därför, att starta: Roslagens Kulturskola. Ett samverkansprojekt för kommunens och för regionen Stockholm NO/Roslagens skolor. Det kan vara det 4:e gymnasieåret till övriga gymnasielinjer eller möjligt som direktval från grundskolan. Namnet Roslagen är naturligt och logistiskt sätt kopplat till upptagnings-området för motiverade elever. Det finns inte någon reell Kulturskola i området, trots att kultur är ett livsmedel för vår folkhälsa. Kulturskolan ska vara en Kommunal Friskola med stark profilering mot Social Ekonomi, som är helt avgörande för Vår välfärd. Nära samverkan finns till gemensamma sektorn och entreprenöriell non-profitverksamhet. Den senare är inte offentlig eller kommersiell, utan ett komplement som stämmer med ungdomars behov av bekräftelser. Utbildningen tar varje elevs personliga potential på praktiskt allvar, eftersom alla behövs i samhället. Huvudmannaskapet ska vara ett kommunalt aktiebolag eller stiftelse ägd av kommuner. Därmed garanteras insynen i verksamheten. Skolan skall erhålla samma skattefördelar och möjligheter till vinstdispositioner som kommersiella ”Friskolor.” Den demokratiska förankringen garanterar att inget ekonomiskt överskott delas ut till ägaren = Kommunerna. Eleverna blir bärare av det Sociala Entreprenörskap, som med erhållen kompetens möjliggör fortsatta studier inom bl.a. ”Vården” (Vård + Omsorg + Hälsotjänster + Social verksamhet) eller andra utbildningar, som t.o.m. kan vara tekniskt inriktade. Både inom ICT (Information and Technology Communication) och för ökad tillgänglighet. Behoven av Social Emotionell Träning (SET) är den kompetens som behövs inom alla yrkesområden. Även för högskole-utbildning med auktorisation / legitimation eller certifiering inom föreningsliv, ideella organisationer, Folkrörelser, kooperationen och kommersiella företag. Elevernas Socio-Kulturella kompetens-utveckling är den röda tråden. Planeringen börjar redan i förskolan. Går vidare till grundskolan och gymnasium. Eleverna tränar inte på fotbollsplanen eller ishockeyrinken med målet att bli elitidrottare. Learning by doing sker med ett särskilt ”Skapa-Lära-program” enligt Entreprenörs-stegen. Framförallt i våra närområden (bostadsområden) med olika livsförutsättningar. Skola-Utbildning får stöd och stimuleras aktivt av det omgivande samhället, t.ex. via Folkbildnings-organisationer. Den negativa attityden med att ”alla” skyller på skolans bristande kompetens eller resurser försvinner. Fackliga organisationer och föräldrar behöver inte visa sitt missnöje utanför kommunalkontoret. Förslaget med Roslagens Kulturskola kräver en kompetent ledning som dag inte fullt ut kan rekryteras kommunalt. Skälet är att verksamheten ligger i absoluta framkanten av utveckling, som ger alla ungdomar bra förberedelser inför vuxenlivet. En elitskola för alla. Samverkan sker med andra kommuner, och elevernas basskola finns i Hemkommunen under utbildningen. Kraven och kvalitetskraven på bl.a. utbildningsförvaltningarna skärps avsevärt. Det är ett politiskt ansvar att anskaffa sådana infrastrukturer. En konsekvensanalys ger resultatet enbart vinnare: elever, pedagoger, anhöriga samt olika sektorer i samhället. Demokratiunderskottet förbättras med ansvarsfulla elever – kompetenta och kritiskt granskande medborgare. Ekonomiskt ger enbart kalkylerade besparingar av kostnader inom ”Vården” samt Hälso- och sjukvården ett positivt Cash-Flow-bidrag. Långt tidigare än vad kostnadsfixerade politiker idag ens vågar drömma om. Det ska bli spännande att se vilka politiker i bl.a. Österåkers kommun, som har modet att ta till sig förslaget.
Jan Gustafsson/ Socialentreprenör

Jan Gustafsson skrev

MEDBORGARE ELLER SKATTEBETALARE
Sverige är ännu icke det goda medborgarhemmet för alla. Många människor får inte sina Socio-Kulturella, dvs. grundläggande behov tillgodosedda. De behoven finns, om inte i våra gener, men väl i våra underliggande och styrande kulturlager. Alltfler saknar möjligheter att utveckla sin personliga frihet och särart. Inte elektroniskt via Internet utan fysiskt genom brist på möten mellan människor i främst våra närområden. Ungdomar har redan reagerat politiskt med sitt stöd åt Piratpartiet eller Sverigedemokraterna. Dessa framtidsgrupper har ett engagemang som inte Kanaliseras tillräckligt via de etablerade politiska partierna. Våra välfärdspolitiker marknadsför olika idépolitiska fokus för att minska hoten mot vår trygghet med förslag på lösningar för civilsamhällets överlevnad. Ingen är särskilt trovärdig, eftersom deras argument inte är tillräckligt baserade på solidaritet med ansvar för varandra. ” Proppen Orvar och Proppan Agda” i kommunalpolitiken pratar enbart om mer pengar till kommunerna, utan att utveckla nya idéer för den lokala välfärden. Vi måste bli bättre rustade för att möta bl.a. de negativa effekterna med kommersiell globalisering, åldrande befolkning, tilltagande miljöförstörelse och risken för försämrad folkhälsa. I politiken går det en skiljelinje mellan två sätt att se på invånarnas behov. Ett av dem är: Medborgare eller Skattebetalare. Denna gräns markerar den nya ideologiska striden mellan de två ”Arbetarpartierna.” Idag finns det ett antal politiska rättigheter, men ekonomiskt och socialt finns det en tydlig uppdelning i Vi och Dom. De ekonomiskt fattiga eller rika medborgarna. Vår materiellt upparbetade gemenskap styckas upp i och portioneras ut efter tvivelaktiga metoder. Uppdelningen är inte enbart ekonomisk utan berör även människors tillgång till information, dvs. kunskap. Först när vår existens är riktigt hotad blir det viktigt att alla medborgare finns ombord på den kommunala båten. Men hur ska det gå till när vi varken kan höja eller sänka våra skatter? – De hot som ligger närmast för ungdomarna är ökad ojämlikhet och fattigdom. Förändringar i konjunkturen är en livsstörning som vi klarat av tidigare, men den här gången är krisen betydligt djupare. Värst känns det för de välinformerade med helhetssyn. Kraven på en omfördelning av resurser växer mellan generationerna, vilket påverkar vår framtidstro. Vi får en splittrad plattform för varje persons egen privata välfärd. Politiker med förtroenden ska reflektera över folkviljan så direkt som möjligt. Detta etablissemang ska bestå av oförvitliga, lyssnande politiker, inte främja egna intressen och berikar sig själva. SCB uppskattar att 90 % svenskar 16 – 74 år har Internet. Skillnaderna mellan ålder och kön minskar. Hälften av landets femåringar är nätsurfare. Den uppkopplade medborgaren kan ta del av argument för och emot förslag, och utnyttja möjligheterna att kommunicera elektroniskt med makthavare. Flitiga nätverkssurfare gör små men regelbundna omvärldsanalyser framför den egna skärmen. När möjligheterna att reflektera över intryck och upplevelser tillsammans med andra i en fysiskt närvarande gemenskap blivit starkt begränsat hämmas det kollektiva lärandet. Därmed minskar en riktig/viktig dialog med eftertanke för kunskap och bildning. Därmed tränas inte enskildas förmågor att filtrerar och prioritera i informationsbruset. Välfärden inspireras av Relationer och Aktiviteter. Hur kan vi skapa en motvikt till det moras alltfler börjar drabbas av? – Jo, genom att tala med varandra i våra närområden. Infrastrukturella förutsättningarna finns, men inte den riktiga viljan hos våra förtroendevalda politiker att stödja initiativet? – Politiker som är intresserade av framtiden bör svara JA, eftersom satsningar på Skola-Utbildning samt Kultur-Näringsliv leder till ökat socialt välstånd och förbättrad folkhälsa. I den kommande valrörelsen bör politikerna få frågan om de betraktar Er som medborgare och vill främja Era livsförutsättningar, och /eller enbart betraktar Er som kverulerande skattebetalare.

Vi får inte gå på Timbro:s recept att skära på kulturen. Det är som att såga av den gren vi sitter på. Kulturen är en av byggstenarna i vår Folkhälsa. Det finns ingen anledning att starta en progressiv debatt med dem som låg bakom Finanskrisen och förväntningsekonomins oreglerade bubbla. Den som sprack och vars hjärnsubstans stänkte ut över hela världen.
Jan Gustafsson
Socialentreprenör

Jan Gustafsson skrev

PROAKTIV NÄRINGSLIVSUTVECKLING
EU:s regeringschefer enades år 2000 om att Europa skulle bli världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi. Det skulle ge möjligheter till hållbar ekonomisk tillväxt och bättre och fler arbetstillfällen, större social sammanhållning och respekt för miljön år 2010. Österåker är ingen isolerad Ö i Sverige, Europa och världen. Vi lever i det Glokala samhället, dvs. Globalt och Lokalt samtidigt – All business is local, you know! – Under år 2009 har jag besökt fem lokala informationer och mässor för företagare och potentiella sådana organisationer/ entre-prenörer. Det är bl.a. med deras engagemang våra gemensamma ekonomiska resurser ska skapas. Vid nämnda besök har jag inte funnit en helhet i den lokala inramningen uttryckt med nämnda omvärldsinformation och övergripande styrdokument. Därmed kopplingar till kommunens övergripande målsättning, vilket Kommunfullmäktige borde fattat beslut om. En sådan ger strategier som viktig ledning till kommunens vision år 2020. Inte vid något av åsyftade tillfällen kommuni-cerades en vision för år 2030, som är ett mera realistiskt tidsperspektiv. Jag förutsätter att ingen kommunal politiker tror på att Österåkersborna i ”Skärgårdskommunen” enbart ska leva av fiske, jakt- och besöksnäring. Längre tillbaka i tiden var detta fallet, när ”Österåker” var en del av Sverige som krigsmakt och en kreativ port till Östersjöns närområden med sina vattenvägar. De var bl.a. dåtidens bredband och Internet i kombination med fysiska transporter.
Eleverna på kommunens gymnasieskolor får lära sig att de lever i en internationaliserad värld med allt vad det innebär av mångkultur, mänskliga rättigheter och medvetanden om miljön. Alldeles för lite av detta ”Tänk” har funnits med vid de fyra tillfällen jag hänvisar till. Genom att nedrusta skolan på socio-kulturell kompetens och inte formulera medellånga strategier bränner kommunledningen ljuset i båda ändar. Investeringar för ”Fysisk aktivitet i tävlingsform” dvs. idrott är mycket bra, men hur tillgodoses de övriga ca. 80 % av ungdomarnas behov av bekräftelser och upplevelser. Mycket viktigt för SET (Social Emotionell Träning). Situationen för framtidens ansvarstagande medborgare blir än sämre genom regeringens föreslagna arbetsmarknadspolitik: ”Svältkur och tagelskjortan på.” Förslagsställarna torde inte vara ansvariga som föräldrar, eller tillhör de gruppen av föräldrar som förtränger detta. En uppgift som idag rent praktiskt kan vara upp till ungdomars 35-årsålder p.g.a. brist på bostäder och jobb.
Sammantaget presenteras det mycket lite information, som ger en progressiv vägbeskrivning, stimulans och tillit – för alla ungdomars framtid. Jag klankar inte ned på kommunens Näringslivskontor. Den har inte ens en politisk nämnd som sitt stöd. Resurserna är outsoursade utan ansvarig politisk målstyrning och redovisning till Kommunfullmäktige, dvs. kommunens ledning har en låg prioritet för att stimulera entreprenörskapet. Det duger inte, att som Kommunens ledning skylla på den internationella ekonomiska krisen. Möjligen på en tilltagande svensk regeringskris med alltmer desperata ministrar p.g.a. flera misslyckanden med sin förda politik. Var finns nytänkandet? – Ska det ”uppfinnas” med att slösa bort ännu mer skattepengar – inklusive erhållna EU-stöd? – Nedanstående är några exempel på innehåll i ett proaktivt arbete för ökade inkomster, sysselsättning och stöd till ungdomar, men även yngre äldre i kommunen. För samverkan inom bl.a. Stockholm NO/Roslagen. Idag saknas det flera viktiga strategier för bl.a. följande…
1. Välfärdssektorn: Vård + Omsorg + Hälsotjänster + Social verksamhet
2. Satsning på Social ekonomi med Not-for-profit-organisationer
3. Utvecklingscenter för 1 + 2 och Folkhälsan, inre och yttre miljöresurser samt ICT
4. Regional kulturskola för att tillgodose samverkan av lokala behov och statens intressen för decentralisering till en regional infrastruktur för bredd- och folkkultur
5. Socio-Kulturell verksamhet i närmiljön i bl.a. gemensamhetslokaler, skolan, bibliotek m.m..
6. En vägledande entreprenörstrappa med Multimediala Salonger kopplat till Skola-Utbildning
7. Samverkan med kommuners och olika organisationers vänorter på andra geografiska platser.
8. Utveckling av boendenyttjandeavtalen mellan fastighetsägare och boenden för inre och yttre miljöförbättringar. Därmed skapa bättre folkhälsa, mindre kriminalitet och utslagning.
9. Överbrygga språkskillnader och etniska koder med validering, tolkningar och översättningar
10. Barn- och ungdomars perspektiv på samhället med gestaltning i bild, ljud, text, rörelser m.m..
I min roll som intresserad medborgare och åhörare vid bl.a. Kommunfullmäktiges möten ser jag fram mot en kraftfull uppryckning inom nämnda områden för alla medborgare – inte enbart perspektivet skattebetalare. Sådana dynastier faller på sikt samman p.g.a. social exkludering och minskad ICT-tillgänglighet, som ger försämrade möjligheter för invånarna. Därmed eroderas hela samhällen inifrån för deras gemensamma framtid. Därför måste ambitionerna vara högre, kraftfullare, tydligare, mer tillgängliga och med längre tidsperspektiv. Det går snabbt att riva ned. Tar betydligt längre tid för att bygga upp hållbara och livskraftiga lokalsamhällen.
Demografin trycker på förändringarna underifrån!
Jan Gustafsson
Ps. Varför frågar ingen i Kommunfullmäktige hur erhållna EU-medel används i kommunen och deras effekter. Det är fonderade skattemedel./Ds.
Socialentreprenör

Jan Gustafsson skrev

Piratpartiet – Österåkers lots in i framtiden
Varför ska vi rösta på Piratpartiet (PP) i riksdagsvalet frågade 18-årige Hans och Josefina, som bor i Österåkers kommun? – Svaren de fick var följande:

Piratpartiet arbetar för en tillvaro som bygger på tillit och öppenhet. Det är det enda politiska parti som också med praktiskt engagemang bryr sig om att skydda demokratin och Er integritet. Idag vet vi från forskningen att samhällets utveckling kräver att vi alla måste förbättra vårt sätt att tänka – utveckla användningen av våra hjärnors kapacitet. Genom att aktivt främja vår gestaltande kultur och öka stödet till proaktiv företagsamhet skapas ökade förutsättningar för mer entreprenörskap. Vi har en begåvningsreserv som inte används effektivt. Den är nödvändig för vår ekonomi och bidrar till att förbättrar även vår Folkhälsa. Därför skall de verkliga skaparna och utövarna belönas. Inte en utdöende industri och storföretag med monopol. Idag skyddas gamla lösningar med föråldrade regelverk och hinder, som ger onödiga monopol. Det är ingen bra grund för utveckling av andra alternativa lösningar. Inom t.ex. miljöområdet, läkemedel, kommunikation och andra livsmedel.

Varför ska vi då rösta på Piratpartiet (PP) i kommunalvalet? – Vad kan ni göra i Österåker som inget annat parti påstår att de vill göra? – Svaren de fick var följande:

Medborgarna önskar sig en ökad demokrati som på ett positivt sätt berör människors vardag! – Därför lovar PP att minska klyftorna mellan Er och de folkvalda – de som fattar avgörande beslut i samhället. Säger inte alla andra partier också detta, frågade Josefina? – Jo, det är sant, men varför tror Ni att inget har hänt under alla dessa år? – PP har en rad med klara och färdiga koncept på hur detta bör ske. Kommer PP in i Kommunfullmäktige kommer PP kämpa för att viktiga förändringar sker från dag ett – Vi vet hur vi ska gå tillväga. Inte bara prata om detta, som är så viktigt för alla medborgare i Österåkers kommun. Även positivt för våra grannkommuner nordöst om Stockholm.

Hans menar: att det är hos ungdomarna som framtiden ligger! – Piratpartiet menar att:
alla ska gynnas av goda förutsättningar för en bra framtid. Även mogna vuxna och äldre. Det är NI unga som ska bära upp samhället i vår nära framtid! – Utvecklingen kan ta tid. Därför måste vi skapa verkstaden redan NU! – Ungdomsbostäder måste byggas! – Attraktiva bostäder som unga har råd med! – Det finns lösningar för detta, men de används inte. Kulturen är väldigt eftersatt i Österåker. Vår kommun ligger risigt till för Demokratin i jämförelse med flesta andra kommuner i hela Sverige. PP vet svaret på varför? – Här måste det göras mängder av åtgärder. Det måste ske snarast! – Vi i Piratpartiet vill få möjligheten att påverka kommunen till att starta en modern . . . kulturskola!

Skolan i vår kommun har alltid ekonomiska hinder och för stora barngrupper. I ett slag kan detta i stora drag lösas! – Slopa all licensprogramvara i kommunens datorer! – Detta sparar mycket pengar. Förbättra användningen av gemensamma lokaler hos kommunens bostadsföretag Armada. Tillsammans är detta några exempel på pengar som idag slösas bort. Det blir mångmiljonbelopp, som gör bättre nytta genom att t.ex. öka lärartätheten, köpa in moderna datorer till eleverna och förbättra verksamheterna för: Var – Dags – Kultur. Varför missgynnas grundskolan i kommunen? – Har gymnasieskolorna råd med resurser då måste även grundskolan och förskolan få det också!
Ge extra skolpeng till alla skolor med t.ex. Open Source-program i datorerna. Vi ska inte fostra våra barn till kunder åt Microsoft. Hur stora inkomster får kommunen för detta? – Inte ett nickel, utan tvärt om. Barn och ungdomar erbjuds idag föråldrade kunskaper. De stämmer inte med framtidens behov. Eleverna i Österåker ges därmed sämre förutsättningar för sin framtida försörjning och utveckling! – Det är en av anledningarna till att alltför många elever t.ex. väljer gymnasium i andra kommuner. Detta leder till ytterligare slöseri med våra gemensamma medel i kommunen.

PP:s råd till Hans och Josefina är: Rösta på Er själva för ett mer demokratiskt samhälle. Där det inte går att bestämma något utan att medborgarna har får veta att planerade beslut är på gång! – Rösta för en bättre skola med mindre barngrupper, där de unga kan utbilda sig utan påtingade och kostsamma program. Där lärarens roll handlar om vägledning och guidning, inte bärande av sanningar. Valet av kommunala och privata tjänster måste ges verklig valfrihet och tillgänglighet
Rösta för en bättre tillvaro för de äldre, där de kan få göra allt det vi gör! – När de vill göra detta och inte enbart när det passar personalen. En modern omvårdnadsutbildning behövs. Den ger nya jobb.

Rösta för ett berikat kulturliv, där t.ex. bibliotekets utbud är fullt av gratis och fantastisk kultur. En kommun som förespråkar och främjar mångfald och skapande. Skapa förutsättningar även för Var-Dags-Kultur på ett modernt sätt i olika närområden. Vi lever i informations- och kunskapssamhället. Det finns därför många nya lösningar som underlättar människors vardag, men de används inte p.g.a. okunnighet. Tillgängligheten av anpassade lösningar för dem som drabbats av någon form av funktionsnedsättning måste förbättras radikalt. Det finns metoder och hjälpmedel som inte används i kommunen p.g.a. ren okunnighet eller ren ovilja från ledningen. Det är inte fråga om brist på pengar.

Rösta för ett samhälle där politikerna är tvungen att berätta vad han/hon röstar på och driver för frågor som främjar till allmänhetens behov. Ingen politiker ska kunna vara anonym. De har fått ett förtroende av medborgarna. Om de inte är värda detta. Rösta inte på dem – Välj Piratpartiet, som inte utgår från några dogmer eller ismer, utan bygger på Integritet + Kultur + Kunskap. Kommersiell och offentlig verksamhet samt vår Sociala ekonomi är olika delar av . . . Vår kultur i Österåker!
Vi i Piratpartiet vill med stor kraft sätta stopp för att kommunen får upprepade skriftliga anmärkningar och varningar från kommunens egna revisorer i deras rapporter och revisions-berättelser. Det visar om något på, att det råder en ansvarslös politisk gärning och ledarskap utan hänsyn till rådande politiks negativa konsekvenser för medborgarna i Österåkers kommun.

Rösta på Piratpartiet i riksdag och kommunval 2010 – Du är värd en bra framtid!

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>